Điểm trường Lũng Nặm

Dự giờ lớp ghép 1 + 2,  

Dự giờ lớp ghép 3 +4.  

 

 

BGH thăm lớp,dự giờ tại điểm trường Lũng Nặm.

Bài viết liên quan