Điểm trường Bình Chỉnh

Đường đi từ trường chính đến điểm trường cách 8 km. 

Thăm lớp, dự giờ các lớp. 

Lớp 1B; 

lớp 2B; 

lớp 3C; 

lớp 4B; 

lớp 5B. 

Khu nhà công vụ tạm và nơi nấu ăn cho học sinh. Bán trú tại điểm trường.

 

Kiểm tra điểm trường tháng 4/2019.

Bài viết liên quan