Đánh giá xếp loại công chức, bình xét thi đua khen thưởng cuối năm học 2018-2019

Từng cá nhân tự đánh giá xếp loại.

Tập thể góp ý, nhận xét xếp loại chung cho từng giáo viên.

Bài viết liên quan