Chào cờ

Chào cờ đầu tuần tại điểm trường chính.

 

Giờ chào cờ

Bài viết liên quan