24/04/19  Tin của trường  118
Đường đi từ trường chính đến điểm trường cách 8 km. Thăm lớp, dự giờ các lớp. Lớp 1B; lớp 2B; lớp 3C; lớp 4B; lớp 5B. Khu nhà công vụ tạm và nơi nấu ăn cho học sinh. Bán trú tại điểm trường. 
 23/04/19  Tin của trường  151
Dự giờ lớp ghép 1 + 2,  Dự giờ lớp ghép 3 +4.    
 23/04/19  Tin của trường  181
Chào cờ đầu tuần tại điểm trường chính. 
 18/04/19  Tin của trường  142
Học sinh trường trong giờ ra chơi