PHÁT BIÊU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRONG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 - 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019