Nói về biên chế giáo viên và cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục