Sinh hoạt chuyên môn

Nhà Trương thường thuyên tổ chức thăm lớp dự giừ đồng nghiệp

Có kế hoach thăm lớp dự giờ đồng nghiệp ngay từ đầu năm học. Tất cả cán bộ giáo viên luôn thực hiên tốt công tác thăm lớp theo kế hoạch.

Bài viết liên quan